CARLTON-GEBOUW  UITGAVE: C.V.PHAROS
MUNTPLEIN, AMSTERDAM
Carlton-Gebouw Amsterdam

Hoofdredacteur: Mr.Drs.A.Börger
Postrekening 24579 - Ge
Comm. Dir.: Th v dorp Bank: Hollandsche Bank-Un
(leider van de verzetsgroep de Bie)

telefoons: Abbonnementsprijs:
redactie: 31372 per week... fl 0,41
dir. en Adm.: 37021 per kwartaal fl 5,25

EERSTE EDITIE
lossen Numm. 9 cent
1e JAARGANG No.87 2pag
Woensdag 9 MEI 1945

************************************************************************

Koningin Wilhelmina
     Thans achten wij Haar, die in den vreemde zooveel deed voor ons volk, en voor het Rijk.
Lang, zeer lang is het geleden, dat Zij ons verliet, gedwongen door de onverbiddelijke feiten.
In den aanvang van het verblijf te Londen was Zij omgeven door raadslieden waarvan vele vaak wankelmoedig waren. Een der bedroevendsche figuren uit die periode is de oudpremier de Geer.
     Maar wat ook geschiedde - de Koningin hield vol.

     Toen Rusland door het Derde Rijk werd overvallen, sprak Zij onmiddellijk tot Ons volk; verklaarde en verdedigde persoonlijk het door Haar met de Sovjet-Unie gesloten bondgenootschap.
Toen Japan de Verenigde Staten overviel verklaarde de Koningin als eerste der geallieerde mogendheden Japan den Oorlog.
     Haar politiek inzicht is feilloos gebleken.
     Men zegt in Groot-Brittannië, dat Zij de geestkracht van een man bezit.
     Ons volk, Haar volk heeft hiervan de groote voordeelen genoten.
     Toen in de Vereenigde Staten een strooming opkwam binnen de Republikeinsche partij om Nederlandsch-Indië te heroveren ten bate van de States, verscheen HM. prompt te Washington om het Congres toe te spreken.
     Wat Zij in de Vereenigde Staten bereikte, was overweldigend.
     De zware jaren van strijd zijn niet spoorloos aan Haar voorbijgegaan;
de uit Engeland ontvangen foto's spreken in dit opzicht een duidelijke taal. Een zoo grootte taak voor een Rijk van 80 millioen menschen, dat bijna geheel aan den vijand is toegevallen, is wel heel erg zwaar.
     De Koningin heeft deze taak volbracht. Het is waarschijnlijk, dat Zij in de rij der Oranjes eenmaal tot de grooten gerekend zal worden.

     Misschien is er onder U, lezers, een enkele, die anti-monarchaal voelt en denkt. Vergeet dan desondanks niet, dat geëerd dient te worden, wien eere toekomt. Dit deden het volk en het Congres van de Vereenigde Staten, toen zij de Koningin van harte toejuichten en bewonderden.

     Ons land is aan Koningin Wilhelmina veel, zeer veel dank verschuldigd voor wat Zij deed in vijf bange jaren, die achter ons liggen.
     Wij brengen Haar daarvoor ons eerbiedig saluut, en spreken den wensch uit, dat Zij spoedig de hongerprovincies en de hoofdstad zal bezoeken.
     H.M. kan ervan verzekerd zijn, dat het volk Haar niet minder luide en enthousiast zal toejuichen, dan het Haar de Canadeezen deed en doet.

---------------------

     Amsterdam 8 Mei. -- Er zullen verschillende hospitalen voor de geallieerde troepen worden ingericht, o.a. in het Wilhelminagasthuis, het voormalige Westergasthuis.

-------------------

Joodsch Centraal Bureau.
     In het gebouw der Nederlandsche Israëlitische Hoofdsynagoge, Lekstraat, is gevestigd het Joodsch Centraal -Bureau voor aanmelding en registratie.
     In hetzelfde bureau kan tevens opgave geschieden van geboorten en sterfgevallen.
     Deze mogelijkheid bestaat eveneens voor niet-Joden, die joodsche minderjarigen huisvesten.
     Er zal voorts een register worden aangelegd van de nieuwe adressen der aanwezige Joden, alsmede van hen, die gerepatreerd zijn, met de bedoeling om uit de ontvangen gegevens aan belanghebbenden op aanvrage inlichtingen te verstrekken.
     Het bureau is geopend van 9-4.

--------------------

Overwinningsrede van Churchill
"Voorwaarts Brittannia!!"
     Dinsdagmiddag, op "Victory of Europe-Day", heeft the Right Honorable Winston Churchil voor alle Engelsche zenders een rede uitgesproken, waarin hij o.m. zeide:
"Gistermorgen om 2,41 uur v.m. heeft Generaal Jodl, de vertegenwoordiger van het Duitsche Opperbevel en van Grootadmiraal Dönitz, het gevolmachtigde hoofd van de Duitsche Staat, op het Hoofdkwartier van de Duitsche Staat, op het Hoofdkwartier van Generaal Eisenhower onderteekend de acte van onvoorwaardelijke overgave van alle Duitsche land- zee- en luchtstrijdkrachten in Europa aan het geallieerde expeditiecorps en tegelijkertijd aan het Sovjet-opperbevel.
     Vandaag zal dit document geratificeerd en bevestigd worden te Berlijn, waar luchtmaarschalk Tedder van het gealliëerde expeditiecorps en de Fransche Generaal Delattre de Trissigny namens Generaal Eisenhower zullen teekenen. Generaal Sjoekow zal namens het Sovjetopperbevel teekenen. De Duitsche vertegenwoordiger zal veldmaarschalk von Kotel zijn, chef van het opperbevel en opperbevelhebber van het Duitsche leger, de vloot en luchtmacht.

Een waarschuwing
De vijandelijkheden zullen eindigen 1 minuut na middernacht van Dinsdag 8 Mei. Maar om levens te sparen werd het sein om het vuren te staken reeds gisteren aan het geheele front gegeven en onze dierbare Kanaal Eilanden zijn dus vandaag ook bevrijd.
     De Duitschers bieden nog in eenige plaatsen tegenstand aan de Russische troepen, maar indien zij hiermede voortgaan na middernacht, zullen zij zich natuurlijk niet meer op de oorlogswettten kunnen beroepen. Zij zullen dan van alle zijden door de geallieerde troepen worden aangevallen. Het is niet verwonderlijk dat op zulk een lang front en gezien de wanorde bij den vijand, de bevelen van het Hoofdkwartier niet onmiddellijk worden opgevolgd.
     Dit behoeft ons echter niet te weerhouden V.E.-dag te vieren.
     Misschien denken wij vandaag het meest aan onszelf, morgen zullen wij een bijzondere hulde brengen aan onze heldhaftige Russische kameraden, wier moed te velde in zoo grote mate heeft bijgedragen tot de overwinning.
     De Duitsche Oorlog is dus uit. Na jaren van intensieve voorbereiding wierp Duitschland zich begin Septenber 1939 op Polen en ingevolge onze garanties aan Polen en in overeenstemming daarmede, verklaarden de Franscle Republiek, Groot Brittannië, het Britsche Keizerrijk en het Gemenebest na dezen lagen aanvval den Oorlog aan Duitschland.

     Nadat het moedige Frankrijk onder de voet was geloopen, zetten wij van dit eiland en van het Vereenigd Keizerrijk uit den strijd een jaar lang alleen voort, totdat de militaire macht van Sovjet-Rusland en later de overweldigende machten en bronnen van de V.S. zich bij de onze voegden.
     Tenslotte was bijna de geheele wereld vereenigd tegen den boosdoener, die nu geslagen voor ons ligt. Onze dank jegens onze trouwe bondgenoten komt uit het diepst van onze harten. Op dit eiland en in het geheele Britsche Rijk mogen wij ons een korte periode van vreugde gunnen, maar laat ons geen oogenblik de moeite en inspanningen die nog voor ons liggen, vergeten.

Nu Japan nog
     Japan met al zijn verraad en hebzucht is nog steeds niet bedwongen.
De schade die Japin aan Groot-Britannië, de V S. en andere landen heeft toegebracht en de verfoeilijke wreedheden schreeuwen om gerechtigheid en vergelding.
     Wij moeten nu al onze kracht en onze hulpmiddelen aanwenden om overwinning zoowel hier te lande als elders volkomen te maken.
     Voorwaarts, Brittannia!! Lang leve de vrijheid! God save the King!

-----------------

VICTORY en VOEDSEL
Tocht door "Luilekkerland"
(Van onzen specialen verslaggever)
     V-E day .....
     Terwijl de Canadeesche colonnes in onafzienbare rijen door het Gooi Noord-Holland binnenrolden snort onze reportagewagen van "De Nieuwe Amsterdammer" in tegenovergestelde richting, naar het centrum des lands. In bonte afwisseling passeeren ons de geallieerde tegenliggers, jeeps, lorries. gevechtswagens, tanks en vele andere typen en er is geen voertuig of het is feestelijk versierd en er worden bij ons blijde welkomstgroet een aantal handen groetend opgestoken. Glundere gezichten onder khaki-baretten, joviale armzwaaien en overal op onzen weg brengen onze bevrijders ons hun eigen groet, twee vingers omhoog, een V vormend.
     "Victory".... het is de dag der victory in Europa, de overwinning van den blijden, vrijen lach op de zon-verbrande gezichten van de soldaten op de holle zelfoverschatting die een der redenen was waarom ieder vrijheidslievend volk de Duitschers moest haten. De Duitschers... bijna vijf jaar geleden trokken zij als triomfators, na hun verraderlijke overval ons land binnen, dezelfde "Edelgermanen" die wij nu af en toe langs de wegen zien trekken, plaats makend voor het geallieerde materieel, bescheiden, zooals we ze nimmer gekend hebben.
     Overal langs den weg hetzelfde tafereel: Nederlanders feestelijk aangedaan en juichend opgetogen. Juichend boven den somberen nagalm van vijf jaren verdrukking en ellende uit!
     Heel Westelijk Nederland biedt vandaag denzelfde aanblik, in de steden zoowel als op de buitenwegen. Een loodzware druk is van ons afgevallen, de borstkas van een volk, een volk, een half decennium beklemd door schier ondraaglijke bezoekingen, zet zich uit en ademt verruimd de herwonnen vrijheid in.
     Hoe verder onze tocht vordert, hoe meer wij geïmponeerd worden door de strijdmacht die zich een weg baant door de gebieden die een half jaar lang reeds veelbeteekenend de hongerprovincies genoemd worden. En de Victoriedag is ook de dag van de overwinning op het hongerspook, dat reeds zoovelen onzer te gronde richtte, doch aan welks doodelijken greep Goddank het meerendeel van ons volk thans is ontkomen.
     Het doel van onzen tocht is de plaats, waar thans het hongerspook het felst belaagd wordt: Wageningen, waar duizenden tonnen voedsel voor doorzending naar het Westen gereed liggen en waar steeds meer wordt aangevoerd.
     In Driebergen ontmoeten we de Brigade Prinses Irene, waarover we zoveel gehoord hebben: de Nederlandsche formatie in de geallieerde legers. Het zal U lezer, wellicht in de afgeloopen jaren zijn gegaan als mij. Ik moet eeerlijk belijden, dat ik mij de Nederlandsche brigade in verhouding tot het geheel niet bijzonder groot heb voorgesteld. Doch hoe anders is de werkelijkheid, die wij nu in ons midden zien. Een half uur lang rijden wij de Brigade in tegengestelde richting voorbij. Zij is op weg naar Den Haag in onafzienbare reeksen voertuigen en het wordt ons vreemd trots te moede, als we er ons rekenschap van geven dat dat de onzen zijn: ònze eigen Hollandsche jongens, die zulk een eervol aandeel hebben genomen in den zegenrijken veldtocht in het Westen, onder bevel van hun eigen commandant, kolonel De Ruyter van Steveninck. Onvervalschte humor spreekt er uit de kwinkslagen, die wij hooren. Sommigen onder hen geven brieven aan ons mee voor vrienden en bekenden. Fantastische verhalen vertellen ze ons over de enorme voedselvoorraden langs den weg bij Wageningen.
     Wij naderen de Grebbe-linie.
     Spoedig zullen we zien of zij waarheid spraken. Niet dat we daaraan twijfelen. Verre van dat, maar we zijn zelf West-Nederlanders......
     Bij Rhenen passeren wij een post van B.S. en politie. Hier begint het gebied waar de strijd zulk een dramatisch hoogtepunt bereikte. In de verte doemt de Cuneratoren op, opnieuw zwaar gehavend, maar nog altijd vertrouwd de streek beheerschend, waardoor de Rijn als een zilver lint het zonlicht weerkaatst. Het is, zèlfs op dezen heerlijken lentedag, een troosteloze verlaten streek. Er is vrijwel geen huis of het is beschadigd. En alles is spookachtig verlaten... leeg. De bewoners zijn naar
elders geëvacueerd.

Luilekkerland in Niemandsland
     Dan plotseling, zijn we op de Plaats waarvan we zooveel hoorden. Een rechte weg strekt zich voor ons uit en zover het oog reikt, is deze weg aan beide zijden bemuurd door enorme voedselvoorraden. Over den weg denderen, als overal, met tusschenpoozen Canadeesche eenheden ons voorbij, doch bij de voorraden blikken en doozen niet hun kostbaren inhoud ontwaren we geen levenden ziel. Daar ligt het, het voedsel, dat voor het Westen bestemd is. Langzaam rijden we langs. Ergens halverwege wappert voor een huis de driekleur. Eén bewoond huis te midden van een reeks verlaten en gehavende perceelen, "Vrede-oord -- heet het......

     "Hier zetelt de "regeering" van dit "luilekkerland in niemandsland", vijftien Nederlanders, die belangeloos dit prachtige werk verrichten van Mr. de Blieck.

     De leider, de heer Nus, vertelt ons, dat in totaal reeds 6000 ton is aangevoerd, waarvan op het oogenblik van ons bezoek al 3700 ton verder westwaarts gebracht is, onder andere 48.000 kg medicamenten en verder meel, suiker, zout, peulvruchten, vet, biscuits, chocolade, melk, vleesch, visch- en groenteconserven. De heer Van Nus deelde ons mede, dat er in Wageningen nog twee dagen - of liever nachten, want met het oog op het militaire verkeer geschiedt transport in hoofdzaak 's nachts - gewerkt zal worden, daarna worden de goederen rechtsteeks naar Utrecht gevoerd, om van daaruit verder gedistribueerd te worden. Tijdens ons oponthoud tusschen alle heerlijkheden kwam de heer Louwes, de gevolmachtigde voor de voedselvoorziening, op dezen historischen dag ter plaatse aan. De heer Louwes sprak vol lof over de organisatie en over de medewerking van Canadeesche zijde en noemde in dit verband den naam van den leider van de "relief", Kolonel De Geer. Voorts deelde de heer Louwes mede, dat alleen al via Wageningen in de eerstvolgende 72 dagen niet minder dan een millioen kg per dag zal worden aangevoerd.
"Het is noodig", verklaardw hij, "want wat wij zelf hadden is schoon op."

Dat/ dit de waarheid is weten wij maar al te goed. En des te heerlijker wordt daarom het feit van onze bevrijding. Want voor velen, gelukkig komt het "happy food", zooals het voedsel karakteristiek genoemd wordt, nog niet te laat.

-----------------

Om 11 uur binnen
Amsterdam, 8 Mei
- Naar het A.N.P. verneemt is met ingang van heden, Dinsdag, door de autoriteiten bepaald, dat de tijd waarop de bevolking van Amsterdam binnenshuis moet zijn, is vastgesteld van 23 uur tot 5 uur. Deze regeling geldt tot nader order.

------------------

"In naam der Koningin"
Ons rechtsherstel

     In een plechtige zitting van de Rechtbank, werd gisteren door den President, Mr. A.J. van Royen; het portret van H.M. de Konigin weer opgehangen op de plaats, waar men het in de vijf jaren der bezetting slechts node heeft gemist.
     In de rede die Mr. van Royen bij deze gelegenheid uitsprak memoreerde hij ten eerste het vreugdevolle feit, dat thans wederom recht zal worden gesproken "in naam der Koningin".
Te midden van onze vreugde van nog te leven en dit alles te mogen beleven, hechtte spreker er aan, in de eerste plaats te herdenken die leden der rechtbank, die door Duitsche moordenaarshand om het leven kwamen, n.l. Mr. 's Jacob en de nog in Februari van dit jaar als represaille-slachtoffer gevallen Mr. Dons.
De president besloot zijn toespraak met te constateeren, dat de zware maar dankbare taak, die de Vaderlandsche rechtspraak thans wacht, hoofdzakelijk zal bestaan in het herstel der breuken, die zij in het achter ons liggende tijdvak, heeft opgeloopen.
     Na deze rede voltrok Mr. van Royen de plechtigheid onder ontroerende stilte van de opgestegen aanwezigen.
     Vervolgens sprak de officier van justitie Mr H.A. Wassenbergh namens de staande magistratuur. Het portret noemde bij een symbool van de hooge wijding van onze rechtspraak.
     In het verloop van zijn rede verweet spreker de illegele Pers, haar houding tegenover de rechterlijke macht, welke zijns inziens gehandeld heeft naar de richtlijnen van onze wettige regeerig, volgens welke ieder op post diende te blijven wiens heengaan de bevolking meer zou schaden, dan het blijven zonder baten.
     Tenslotte sprak Mr. G.J. Salm, Deken der Orde van Advocaten, namens de balie, die constateerde dat juist het symbool van onze eenheid, dat in het portret van onze koningin belichaamd wordt, de rede voor den bezetter was om de beeltenis te doen verwijderen. Daarcoor bleef slechts de herinnering aan Haar te dieper in ons hart besloten.
     Deze buitengewone zitting werd bijgewoond door vele Raadsheeren van het Hof, en door tallooze leden der balie met hun dames.

------------------

Nederlandsche Bank
na bevrijding

     Bij de Nederlandsche Bank zijn met ingang van Maandag 7 Mei wederom in functie getreden de heer Mr. L.J.A.Trip als President en de heeren J.V. de Beaufort, M.J.Westerman Holstein, Prof.Mr.A.M.de Jong als directeuren.

-------------------

De Directeur-Generaal
van de P.T.T.

Amsterdam. 8 Mei. - Naar wij vernemen, zal dr.ir.M.H.Dunnere weder optreden als directeurgeneraal van het Staatsbedrijf der P.T.T.

--------------------

MUSSERT IN ARREST
     Anep-Aneta meldt, dat de Britsche troepen, die gisterein Utrecht zijn binnengetrokken, Ir.A.A. Mussert, den leider van de Nat. Soc. Beweging in Nederland, op zijn hoofdkwartier hebben gearresteerd.

--------------------

Provinciaal Militair gezag te Amsterdam
     Amsterdam, 8 Mei. - Het Provintiaal Militair Gezag zal te Amsterdam worden gevestigd in gebouw Atlanta aau het Leidsche Boschje. Het districtsmilitair Gezag voor Amsterdam zal eveneens in de hoofdstad komen. De bureaus voor beide instellingen zullen zoo spoedig mogelijk in werking komen.

---------------------

DRUK HOLDERT & Co N.V.

Pagina 2

Thuis!
     Na een afscheid, dat voor goed scheen, ben ik weer thuis! Thuis, dat is tusschen de persen aan den opmaaksteen, tusschen de zetbokken en aan de proefpers. Thuis, dat is in de geur van inkt en papier en olie, benzine en de duizend geheimzinnige luchtjes die door zetterij en drukkerij waren. Thuis, dat is temidden van al die tooverachtige zaken, waaruit het enige ontstaat, waarvoor men als krantenman leeft, kàn leven en màg leven! de krant! Thuis, dat is in het bedrijf dat ik met een bloedend hart, maar met de wetenschap dat het moest, verliet, denkend er wel nooit weer te zullen keeren; wetend het nooit te kunnen vergeten: de krant!
     Thuis! Nog als een balling, die in het geheim de eigen landsgrenzen binnensluipt. Want wij schrijven den 4den Mei, en het is één uur in den nacht, één van de laatste nachten van onze onderdrukking, één van de laatste etmalen van een gemuilkorfde pers.
     Zal ik dezen nacht ooit vergeten? Wij drukken "de krant". Wij drukken aan het eerste nummer, dat straks, morgen, overmorgen. - wanneer ? - zal mogen verschijnen. Een klein beetje zijn wij hier als aan een kraambed. Er is hoop, en de verwachting, en ook de angst om wat er aan noodlottigs nog kàn gebeuren.
     Over de zetterij hangt een rembrandtieke waas. Stil en onafgebroken werken er de zetters, maken er hun rustige, zekere gebaren, rijen letter naast letter, regel onder regel. De kaarsen walmen en flakkeren, de schaduwen bewegen en de oogen zijn noe van het turen.
     En ginds, in de drukkerij, stampt driftig de pers, de kleine trouwe Miehle. Ginds dreunt en gromt de oude Peugeot-motor, die beslist eens betere dagen heeft gekend, toen hij in een sierlijk luxe-autotje stond; maar géén spannender nachten dan thans, nu hij onze Miehle-pers moet trekken.
     Dat een heldere, sterren-bezaaide Meinacht zoo koud kan zijn!
     Onze adem stroomt in stoomwolkjes en van tijd tot tijd warmen wij ons bij den lekkenden radiator, die soms borrelt en blaast, maar die ons niet in de steek laat, als wij het koud hebben.
Zal men zich buiten xxschaxrnmjol( straatje, niet verwonderen over het dreigend gedreun, dat naar buiten dringt? Of weet deze heele buurt eigenlijk toch al, dat er in deze drukkerij "iets" gebeurt? Deze buurt, die zoovéél weet, en erover zwijgt?
     Wanneer ik aan de pers sta, fel belicht door een enkelen auto-schijnwerper; wanneer ik haar voel trillen in mijn handen en de grond voel dreunen onder mijn voeten: wanneer ik soms bezorgd mij omkeer als de motor aarzelt; dan wéét ik het, met zekerheid voor goed: ik ben weer thuis!
     Zal ik dezen nacht ooit vergeten?
Zullen wij, alle acht van deze nachtploeg drukkers, zetters en redacteuren, hem ooit vergeten?
     Dezen nacht hebben vijf een verbond gesloten. Maar we hebben er niet over gesproken. Wij hebben er geen oorkonde van opgemaakt en geen protokol van onderteekend.
     Of het de kleine Tonny is, die draaft en rent en om zijn motor heenspringt, of de grijzende Beermam, die alles leidt en overal is, nooit haast en steeds op tijd is; of het Jan is, die trotsch stapel op stapel de gedrukte kranten tast, of Bertus achter zijn haastige pers; of het De Boer, Hoetink of De Waard is, elk achter zijn onbegrijpelijke letterkasten vol gelijkvormige staafjes magie; of dat ik het ben aan mijn wankele tafel bij het schaarsche licht; voor ons allen is dit een nacht als geen andere, de nacht van een stilzwijgend verbond, dat heet: "de krant". Wij zijn thuis!

-------------------

     Een commissie van beursbezoeken noodigt elken beursbezoeker uitgiften bijeen te brengen voor een fonds, waaruit een gedenkplaat met inscriptie bekostigd zal worden. De overgebleven gelden zullen aan Koningin Wilhelmina ter beschikking worden gesteld ten bate van die oorlogsslachtoffers, die hiervoor het meest in aanmerking komen. Storting op giro kan geschieden bij de Kasvereeniging alhier.

--------------------

Ned. Filmafdeeling in Amsterdam.
     Onder de de geallieerde voertuigen, die gisteren onze stad binnen reden, was ook een auto van de Nederlandsche film-unit, waarin zich kapitein Woudhuizen en 1e luitenant W.P.Out bevonden met hun Nederlandschen chauffeur. Beiden maken deel uit van de militaire filmafdeeling, die in opdracht der Nederlandsche regeering werkt en die onder leiding staat van den bekenden cineast Johnny Fernhout. Wij spraken een oogenblik met luitenant Out, die ons verklaarde zeer ontroerd te zijn geweest bij het weerzien van de hoofdstad en door het overweldigende enthouiasme der bevolking. De filmunit was uit Wageningen gekomen en had bij deze plaats door een ware straat van opgestapelde voedingsmiddelen gereden, die voor het Westen was aangevoerd.

-----------------------

Met een Canadees
in den wagen.

     Het was 'n wel heel aparte sensatie om weer in een echte auto te zitten en te midden van een jubelende menigte, langs den heelen weg, een gesprek te hebben met een Canadeeschen oorlogscorrespondent.
     Helaas was de vreugde maar van uiterst korten duur en ons gesprek, dat steeds onderbreken werd, doordat mijn slachtoffer moest danken voor de hulde die de omstanders hem en zijn vlotte khaki-uniform brachten.
     Hij vertelde ons dat hij langs een groot deel der fronten had gezworven en nu kortgeleden de vereeniging van Amerikanen en Russen had meegemaakt bij Torgau.
     De verslaggevers werden in 6 jeeps naar het Russische Hoofdkwartier gebracht, waar een grootsch verbroederingsfestijn plaats vond, waarbij Generaal Hodges de Stalingradmedaille ontving.
     Zoover was onze Canadeesche collega met z'n verhaal gevorderd, toen we de plaats van mijn bestemming - veel te snel - hadden bereikt en ik tegen wil en dank mijn vorstelijke zetel in zijn dicky-seat moest afstaan aan een B.S.er.

---------------------

Wachten
     Nederland heeft leeren wachten. Wachten allereerst op de bevrijding. Ondanks vernederig en ellende, ondanks alle beproevingen wachtte Nederland geduldig en verbeten, werkte Nederland ondergronds aan het verwerkelijken van zijn vrijheid, omdat het in de bevrijding en de vrijheid geloofde. Vijf jaren heeft Nederland gewacht. In de rijen voor groentewinkel en kruidenier, wachten voor de Centale Keukens, wachten op de terugkomst uit gevangenschap van hen, die de beste zonen en dochters uit zijn midden waren.
     Nederland heeft in die vijf jaren van zware beproevingen getoond, de vrijheid in wezen te bezitten. Zij, die meenden, dat Nederland op zijn retour was, met zijn rug naar de toekomst leefde, omdat er vóór den oorlog geen wezenlijke drang naar vrijheid van denken domineerde, zij, die dan teruggrepen naar de geschienenisboeken en ons voor de voeten gooiden, dat b.v. in den tachtigjarigen oorlog, werkelijke offers voor de vrijheid en zelfstandigheid gebracht waren, zij die defaitistisch redeneeerden, hebben ongelijk gekregen. Nederland heeft getoond, dat de geest van den tachtigjarigen vrijheidsdrang niet dood was, integendeel!
     En nu wacht Amsterdam aan de Berlagebrug op de komst van de Canadeezen om hen te begroeten en te danken voor alles, wat deze jongens voor ons land hebben gedaan.
Zij zijn geduldig, deze bezetters van de Berlagebrug, omdat zij in de komst gelooven, ondanks dat het wat lang duurt. Zaterdagmorgen in den stroomenden regen stonden zij er al, met bloemen, die langzaam verwelkten, doch met het verstrijken van de uren verminderde de verwachting van de komst van de bevrijders niet.
Zij hebben geduld, omdat zij weten, dat zij eens komen moeten. Zaterdagmiddag, Zondag den geheelen dag. Maandag hebben ze een paar tanks kunnen toejuigen, maar het geallieerde leger, de bevrijdende troepen hebben ze nog niet gezien.
     En ze stonden op de leuningen van de brug, liepen een eind den weg op naar Hilversum, anderen zaten rustig op vouwstoeltjes, de uren schreden verder. Amsterdam, vrijheidslievend Amsterdam, wachtte, wacht nu al vier dagen aan den waterkant.
     En toen Maandagmiddag iemand opmerkte, dat zij niet dien dag, maar vrijdag zouden komen, klonk een meisjesstem "Neen moeder, laat ons maar wachten, het is niet waar, misschien komen ze vandaag wel."
     Een onverwoestbaar geduld en vertrouwen.
Zoo treedt de Amsterdamsche bevolking uit dezen oorlog!

-------------------

Gecondenseerde melk voor kinderen
     Amsterdam, 8 Mei. - In afwijking van het ter zake gepubliceerde wordt medegedeeld, dat te Amsterdam de inlegvelbonnen E 11 en D 08 uitsluitend recht geven op 24 liter melk resp. 20 liter karnemelksche pap en niet op blikjes gecondenseerde melk.
     Door het gezinshoofd kunnen echter in het tijdvak van 7 t.m. 12 Mei a.s. de stamkaarten van de kinderen, geboren in 1941 of later met de daarbij behoorende inlegvellen GE 501 of D 501 op het kringkantoor van hun woonwijk worden overgelegd ter verkrijging van rantsoenbonnen gecondenseerde melk.
     Op elk E-inlegvel zullen 2 en op elk D-inlegvel 1 rantsoenbon gecondenseerde melk worden uitgereikt.
Elke rantsoenbon geeft recht op een blikje gecondenseerde melk van 400 gram. De rantsoenbonnen gecondenseerde melk dienen bij de melkslijters te worden ingeleverd, die hierop zullen afleveren, zoodra zij op bedoelde rantsoenbonnen zijn bevoorraad.

---------------------

Politie-president Van Hilten gearresteerd
Amsterdam, 8 Mei. - Naar wij vernemen, is hedenmorgen de politie-president H. A. van Hilten gearresteerd.
     De commandant van de ordepolitie, de heer J. van de Ploeg, is eveneens gevangen genomen.

---------------------
Voedsel per vliegtuig
     Eergisteren is door is door geallieerde bommwerpers 1450 ton voedsel naar Nederland gebracht.
----------------------